Aktuálne správy

Úradné oznamy obce

Informácia o úrovni triedenia

Informácia o úrovni triedenia KO za rok 2019


Výberové konanie

Výberové konanie – Materská škola


Rozhodnutie obce

Rozhodnutie o otvorení základnej a materskej školy od 22.06.2020

Rozhodnutie o otvorení základnej školy a materských skôl v čase pandémie od 01.06.2020


Covid-19

Karanténne opatrenie ÚVZ SR_1803202

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

Doplnenie opatrenia ÚVZ SR zo dňa 15.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 15.3.2020

COVID_SK


Zrealizovaný projekt

Zlepšenie energetickej hospodárnosti verejnoprospešnej budovy obce Štvrtok na Ostrove


Voľby do NR SR 2020

Podávanie žiadosti o voľbe poštou

Delegovanie členov OVK NRSR

Informácia pre voliča – SJ

Informácia pre voliča – rómsky jazyk


Vyvesené VZN

VZN č. 5_2019 (voľby)

VZN č. 4_2019 (miestne dane a poplatky)

VZN č. 3_2019 ( dotácia MŠ a šk. zariadenia)

VZN 2/2019


Návrhy VZN

Návrh VZN č. 2_2019


Vyhlásenie stavu nebezpečenstva požiaru

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru_ 02_07_2019


Stavebné povolenie

Stavebné povolenie_MK rekonštrukcia

Zmenadokončenejstavby_MKCintorínska

StavebnépovolenieINFINGroupRD4

StavebnépovolenieINFINGroupRD3

StavebnépovolenieINFINGroupRD2

StavebnépovolenieINFINGroupRD1


Dodatočné stavebné povolenie

INFINGroup _RDc1

INFINGroup_RDc2

INFINGroup_RDc3

INFINGroup_RDc4


Oznámenie o začatí stavebného konania

INFINGroup _RD1

INFINGroup_RD2 

INFINGroup_RD3

INFINGroup_RD4  


Výrub drevín

Rozhodnutie o výrube drevín – ŠnO

Výrub drevín_Štvrtok na Ostrove

Výrub_Lehnice1

Výrub_Lehnice2


Voľby do Európskeho parlamentu – 25.05.2019

Oznámenie – hlasovacie preukazy

Delegovanie členov OVK – EP

Informácia pre voliča – voľby EP

Tájékoztató EP

Info po rómsky – voľby EP  


Voľby prezidenta SR

Informácie pre voliča SK

Tájékoztató HU

Informácie pre voliča po rómsky

Delegovanie členov – Voľby Prezidenta SR


Zahájenie úspešného projektu


Obchodná verejná súťaž 2018

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku


Voľby do samosprávy obce 2018

Správa miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na funkciu starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov za poslancov OZ

zverejnenie- vymenovanie zapisovateľky MVK

Informácia o delegovaní a podaní KL

Zverejnenie_počtu _obyvateľov

Voľby_počet_obvodov_poslancov

Voľby_určenie_počtu_poslancov

Informácie pre voliča _Voľby do orgánov obcí_2018

Tájékoztató – választások a helyi önkormányzatba _ 2018

Informácia pre voličov_po rómsky_2018


Protokoly o skúškach vody

Studňa – Materská škola

Studňa – Obecný úrad

Studňa – Základná škola


Návrhy VZN

Návrh VZN 5/2017

Návrh VZN 6/2017

Návrh VZN 7/2017


Výberové konanie ZŠ

Výberové konanie na post riaditeľa ZŠ 2017


Kolaudačné rozhodnutie verejnou vyhláškou

Kolaudačné rozhodnutie elektrifikácia IBV 8bytov

Kolaudačné konanie – Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Oznámenie o začatí kolaudačného konania


Stavebné povolenie verejnou vyhláškou

Stavebné povolenie – Agrokredit


Vyvesené VZN

VZN 4/2017

VZN 3/2017


Vyvesené VZN

Návrh VZN č.4/2017

Návrh VZN č.3/2017


Výberové konanie

Výberové konanie MŠ Štvrtok na Ostrove


Voľby do orgánov samopsrávnych krajov 2017

Informácia pre voliča

Oznámenie o delegovaní člena


Oznámenie o začatí konania o zmene dokončenej stavby

Oznámenie o začatí konania AGROKREDIT


Oznámenie zmeny navrhovanej činnosti – zber a zhodnocovanie odpadov

Oznámenie zmeny navrhovanej činnosti – zber a zhodnocovanie odpadov


Vyvesené VZN

VZN č.2/2017

VZN č.1/2017


Výberové konanie

Výberové konanie ZŠ Štvrtok na Ostrove


Návrh záverečného účtu za rok 2016

Návrh záverečného účtu za rok 2016


Vyvesené VZN

VZN 7/2016 o poplatku za rozvoj

VZN 6/2016 o dotáciach pre MŠ, ŠJ, ŠKD

VZN 5/2016 o miestnych daniach

VZN 4-2016 o nakladaní s KO

VZN 3-2016 o dodatku k VZN 3_2009 o označovaní ulíc


Úradné hodiny cez sivatky

Úradné hodiny cez sviatky


Návrhy VZN

Návrh VZN 7/2016 – o poplatku za rozvoj

Návrh VZN 6/2016 – o dotáciach pre MŠ a ŠZ

Návrh VZN5/2016 – o miestnych daniach


Návrhy VZN

Návrh VZN4_2016 o nakladaní s KO

Návrh VZN 3_2016 o dodatku k VZN 3_2009 o označovaní ulíc

Návrh VZN1/2016 – zápis do ZŠ

Návrh VZN 2/2016- o vodení psov


Oznámenie o začatí územného konania – DS_Štvrtok na Ostrove, Škôlska ulica, NNK

Oznámenie o začatí územného konania – DS_Štvrtok na Ostrove, Škôlska ulica, NNK


Rozpočet 2016-2018

Rozpočet na roky 2016-2018


Vyvesené VZN

VZN 2/2016 – o vodení psov

VZN č. 1_2016 o určení miesta a času zápisu detí do škôl

VZN6/2015 – voľby do NRSR

VZN7/2015 – dodatok – nové názvy ulíc

VZN8/2015 – určenie školského obvodu

VZN9/2015 – dodatok – výška dotácie pre MŠ, Jedáleň MŠ, ŠJ,ŠK

VZN10/2015 – miestne dane a poplatky


Rozpočet 2016-2018

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018


Návrhy VZN

Návrh VZN6/2015 – voľby do NRSR

Návrh VZN7/2015 – dodatok – nové názvy ulíc

Návrh VZN8/2015 – určenie školského obvodu

Návrh VZN9/2015 – dodatok – výška dotácie pre MŠ, Jedáleň MŠ, ŠJ,ŠK

Návrh VZN10/2015 – miestne dane a poplatky


Voľby do NR SR 2016

Oznámenie

Informácie pre voliča


VZN č.5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku MŠ a školských zariadení

VZN č.5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku MŠ a školských zariadení


Návrh VZN č.5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Štvrtok na Ostrove

Návrh VZN 5/2015 o určení výšky dotácie pre prevádzku MŚ a školských zariadení


Výberové konanie na post riaditeľa ZŠ

Výberové konanie na post riaditeľa ZŠ


Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby


VZN č.2/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska


Obchodná verejná súťaž 2015


Návrh VZN č.2/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska


Návrh záverečného účtu obce za rok 2014


TVORBA PHSR OBCE ŠnO – 2014-2020


Výberové konanie ZŠ 1-4.ročník

ZŠ – Obec Štvrtok na Ostrove


Výberové konanie ZŠ s VJM

ZŠ s VJM – Štvrtok na Ostrove


Tvorba PHSR mikroregiónu Horný Žitný ostrov na programové obdobie 2014 – 2020

PHSR2014_2020SK

Dotazník


Voľba hlavného kontrolóra Obce Štvrtok na Ostrove

Voľba hlavného kontrolóra Obce Štvrtok na Ostrove


Verejná vyhláška – Výzva na doplnenie žiadosti a oznámenie o prerušení konania

prerušenie_trafostanica _ zo_ dňa_28_01_2015


Oznámenie verejnosti o začatí prerokovania Zmien a doplnkov ÚP

Obec Štvrtok na Ostrove
Mýtne námestie 454/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove

Číslo : 581/2014 vo Štvrtku na Ostrove, dňa29.07.2014

VEC

Oznámenie verejnosti o začatí prerokovania Zmien a doplnkov č. 3/2014 „Územného plánu obce Štvrtok na Ostrove“ verejnou vyhláškou a výzva na zaslanie vyjadrenia, resp. stanoviska.

Obec Štvrtok na Ostrove si objednala vypracovanie Zmien a doplnkov č. 3/2014 „Územného plánu obce Štvrtok na Ostrove“ vychádzajúc z ustanovenia § 30 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Obec Štvrtok na Ostrove v súlade s ust. § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto verejnosti oznamuje, že sa začalo prerokovanie Zmien a doplnkov č. 3/2014„Územného plánu obce Štvrtok na Ostrove“.

Originál dokumentácie je vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade vo Štvrtku na Ostrove v kancelárii prednostky úradu, na webovej stránke obce www.stvrtoknaostrove.sk a taktiež je k nahliadnutiu na Okresnom úrade Trnava, Odbore výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k Zmenám a doplnkom č. 3/2014 Územného plánu obce Štvrtok na Ostrove do 30 dní odo dňa oznámenia.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli obce.

S pozdravom,
Mgr. Péter Őry – starosta obce

Dokumenty