Úradné oznamy obce

Návrh VZN 

VÝZVY NA ODSTRÁNENIE STARÝCH VOZIDIEL 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU v roku 2024

INFORMÁCIA O ÚROVNI TRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

 

Zmena a doplnok č. 4 Územného plánu obce Štvrtok na Ostrove

STAVEBNÝ ÚRAD 2024

VOĽBY PREZIDENTA SR 2024

Oznámenia obce 2024 

Informácia pre verejnosť k oznámeniu o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021-2025“

Oznámenie č.z. 279/2024 o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny

Oznámenie č.z. 186/2024 o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny č. 94/2024

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín č. 1488/2023

Oznámenie o strategickom dokumente – Plán rozvoja vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027

Voľby do NRSR v roku 2023

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NRSR 30.9.2023

Zverejnenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Volebný okrsok – oznámenie

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Informácie o podmienkach práva voliť a byť volený

Informácia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Upovedomenie o začatí konania

Informácia pre verejnosť – začatie konania o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnotenie odpadov – Štvrtok na Ostrove“ – FERKOV RECYCLING, s. r. o.

Verejná vyhláška

R7 – Dunajská Lužná – Holice – kolaudačné rozhodnutie na SO022,110,120-125,127,137,181,204,206,208,209

Stavebné povolenie Š 2023/23075-003 – Areal IBV 6RD – arealove vedenie NN

Oznámenie o začatí stavebného konania_Horný_manželka Horná_Š 2023_23064-002_VS

Oznámenie o začatí kolaudačného konania_D4R7 Construction s.r.o. č. 29259/2023/SCDPK/92253

Stavebné povolenie č.j. Š 2023,2022/22036-004 zo dňa 21.04.2023 – oprava zrejmej chyby – oznámenie Kreatim s.r.o. AREÁL IBV 6 RD.

Stavebné povolenie_8RD_komunikácia KREATIM

Príloha k stavebnému povoleniu 8RD_komunikácia KREATIM

Stavebné povolenie _Ing.Horny_Horná_samostatne stojací rodinný dom

Príloha k stavebnému povoleniu _Ing.Horny_Horná_samostatne stojací rodinný dom

23042_SP_REMESELNY_park_SO501_ochrana_zavlahoveho_potrubia_VN_kabla_Zoltan_Renyi_zast_Hajdu_rozhodnutie

Situacia_Remeselny_park – príloha k 23042_SP_ochrana zavlahoveho potrubia_VN potrubia_Zoltan Renyi_rozhodnutie

D2307_SP_Remeselny park_SO101_pripojenie arealovej pristupovej cesty_Zoltan Renyi_zast. Hajdu rozhodnutie

Situacia_Remeselny_park – príloha k 23042_SP_pripojenie arealovej pristupovej cesty_Zoltan Renyi_rozhodnutie

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania_Horný_Horná_RD a garáž

Prílohy k oznámeniu o začatí spojeného územného a stavebného konania Horný_Horná_RD a garáž

Územné rozhodnutie _verejná vyhláška_IBV_16RD

Prílohy k územnému rozhondutiu_verejná vyhláška_IBV_16RD

Stavebné povolenie_Obytná zóna SEVER_SO-08 a SO-11

Príloha k stavebnému povoleniu Obytná zóna SEVER_SO08 a SO11

Stavebné povolenie_Obytná zóna SEVER_Vedenie NN prípojky, VO, Chránička

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania – Stavebné povolenie_Remeselny park – nerušivá výroba_SO -101-00

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania – Stavebné povolenie_Remeselny park – nerušivá výroba_SO -501-00, SO-601-00

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania „Obytná zóna SEVER“, SO-08,SO-11

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania „Obytná zóna SEVER“, SO-03, SO-04, SO-05, SO-07, SO-12

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania – „Obytná zóna SEVER“ – SO-02

Verejná vyhláška – Stp_Areál IBV 6RD_Kreatim s.r.o.

Verejná vyhláška_IBV1 RD

Verejná vyhláška_SP_IBV 6RD_siete

Verejná vyhláška_SP_IBV6RD_komunikácie

Informácia o úrovni triedenia

Úroveň vytriedenia KO za rok 2022

Oznámenie o výrub – Obec Lehnice

Oznámenie o začatí SK výrub – Obec Lehnice

Verejná vyhláška – Remeselný park a nerušivá výroba

Rozhodnutie o umiestnení stavby Remeselný park a nerušivá výroba

Referendum 2023

Zverejnenie adresy pre žiadosť o hlasovací preukaz

Adresa na doručenie delegačiek

Oznámenie o zriadení volebných okrskov a volebných miestností

Spôsob doručenia žiadosti o voľbu poštou

Verejná vyhláška – Remeselný park a nerušivá výroba

Umiestnenie stavby – Remeselný park a nerušivá výroby

Spojené voľby 2022

Výsledky volieb do samosprávy 2022

Výsledky volieb TTSK

Špeciálne hlasovanie

Zaregistrovaní kandidáti na starostu

Zaregistrovaní kandidáti na poslanca

Sídlo MVK a konanie volieb

Kandidáti na predsedu VUC    

Kandidáti na poslaca VUC

Delegovanie člena a náhradníka do MVK

Oznámenie o volebnom okrsku a o volebnej miestnosti

Podanie kandidátnej listiny do volieb OSO

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2022

voľby do orgánov samosprávnych krajov_2022

Harmonogram obce ŠnO

Menovanie zapisovateľa pre spoločné voľby

Oznámenie o volebných obvodoch a o počte poslancov


Rozhodnutie o výrub – Obec Lehnice

Rozhodnutie -výrub drevín – ObecLehnice _2022


Oznámenie o začatí SK vo veci výrubu drevín – Obec Lehnice

Obec Lehnice – začatie správneho konania_27062022


ZŠ a MŠ – výberové konanie

ZŠ – výberové konanie

MŠ – Výberové konanie 


Verejná vyhláška – Cyklotrasa

Verejná vyhláška – Cyklotrasa


VZN 1/2022 a 2/2022

VZN 2/2022 – Zápis do základných škôl

VZN 1/2022 – Zákaz herní a kasín


Informácia o úrovni triedenia

Úroveň vytriedenia KO za rok 2021


Rozhodnutie o výrube drevín

Rozhodnutie_výrub_obecŠnO_2022

Rozhodnutie_výrub_Kreatim sro


Návrhy VZN 2022

Návrh VZN_1_2022_zákaz_kasín_a herní


Oznámenie o začatí SK vo veci výrubu

Oznámenie o začatí SK vo veci výrubu_ŠnO

Výrub drevín – oznámenie o začatí správneho konania


Cyklotrasa Štvrtok na Ostrove – Miloslavov

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho konania


Územné rozhodnutie verejnou vyhláškou – Obytná zóna SEVER

Územné rozhodnutie verejnou vyhláškou_Obytná zóna SEVER


Ukončenie projektu – REKONŠTRUKCIA KNIŽNICE A KLUBOVNE – KLUB ÉS KÖNYVTÁRHELYISÉG KIALAKÍTÁSA

Ukončenie projektu BGA_BGA projekt befejezése


Návrh VZN č. 2/2021

Návrh VZN č_2_2021 _Dodatok k VZN_1_2014_čas predaja


Voľba_hlavného kontrolóra_obce

Voľba_hlavného kontrolóra_obce


Územné rozhodnutia


Testovanie na COVID-19

POZOR – ZMENA

Testovanie: 17. apríl 2021, sobota

Týmto oznamujeme občanom, že vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa 13. kolo testovania v našej obci uskutoční iba JEDEŇ DEŇ, a to v sobotu, 17. apríla medzi 8.00 a 18.00 (obedová prestávka od 12.00 do 13.00, posledný odber je vykonaný 15 minút pred obedovou prestávkou, resp. ukončením testovania).

Upozorňujeme občanov, že na cestu do a z práce a na pobyt v prírode je potrebný potvrdenie nie staršie 14 dní.

Potvrdenie nie staršie ako 7 dní je potrebné:

 • do banky alebo poisťovne
 • na poštu a na výdajné miesto obchodov a zásielkovní,
 • na zberný dvor,
 • do záhradníctva 
 • do školy (potvrdenie musí mať zamestnanec, jeden zo zákonných zástupcov, žiak nad 10 rokov) atď.

Rozhodnutie o výrube drevín

Rozhodnutie o výrube drevín_3


Oznámenie o výrube drevín

Oznámenie o výrube drevín _3


Rozhodnutie o výrube drevín

Rozhodnuie o výrube_1_pre ObecŠnO

Rozhodnuie o výrube_2_Valačai


Oznámenie o výrube drevín

Oznámenie o výrube drevín I.

Oznámenie o výrube drevín II.


Testovanie  na  COVID–19

Obec Štvrtok na Ostrove Vám oznamuje, že kým náš okres bude zaradený do IV. stupňa varovania COVID AUTOMATu Čierna farba –  testovanie  sa bude prebiehať v obci každý týždeň:

 • v sobotu od 8.00-12.00  a od 13.00-18.00
 • v nedeľu od 8.00-12.00 a od 13.00-18.00

Odberné miesto je vytvorené v kultúrnom dome.  Posledné odbery sa uskutočnia o 11.45 a o 17.45 hod.

K testovaniu si doneste so sebou občiansky preukaz.

Obec si vyhradzuje právo zmien termínov, v závislosti od počtu dodaných testov a kapacitných možností.

Situáciu pred odberným miestom bude naživo vysielať kamera  https://rtsp.me/embed/ASNShZrf/?fbclid=IwAR3MqKE0Amdab39MEPFJ4eyOyvd6cA_kUXcjGE_ydvBjHUmBnaOt2KjdcBA


Informácia o úrovni triedenia

Informácia o úrovni triedenia KO za rok 2020

Úroveň vytriedenia KO za rok 2020


Testovanie na COVID–19

Obec Štvrtok na Ostrove Vám oznamuje  termíny testovania v obci:

 • v sobotu,  27.02.2021 od 8.00-12.00  a od 13.00-18.00
 • v nedeľu,  28.02.2021 od 8.00-12.00 a od 13.00-18.00

Odberné miesto je vytvorené v kultúrnom dome.  Posledné odbery sa uskutočnia o 11.45 a o 17.45 hod.

K testovaniu si doneste so sebou občiansky preukaz.

Obec si vyhradzuje právo zmien termínov, v závislosti od počtu dodaných testov a kapacitných možností.

Situáciu pred odberným miestom od soboty bude naživo vysielať kamera  https://rtsp.me/embed/ASNShZrf/?fbclid=IwAR3MqKE0Amdab39MEPFJ4eyOyvd6cA_kUXcjGE_ydvBjHUmBnaOt2KjdcBA


Testovanie  na  COVID–19

 • v sobotu,  20.02.2021 od 8.00-12.00  a od 13.00-18.00
 • v nedeľu,  21.02.2021 od 8.00-12.00 a od 13.00-18.00

Obec Štvrtok na Ostrove Vám oznamuje  termíny testovania v obci:

Odberné miesto je vytvorené v kultúrnom dome.  Posledné odbery sa uskutočnia o 11.45 a o 17.45 hod.

K testovaniu si doneste so sebou občiansky preukaz.

Obec si vyhradzuje právo zmien termínov, v závislosti od počtu dodaných testov a kapacitných možností.

Situáciu pred odberným miestom od soboty bude naživo vysielať kamera  https://rtsp.me/embed/5aKYaBNe/


Testovanie na COVID–19

Obec Štvrtok na Ostrove Vám oznamuje termíny testovania v obci:

 • v sobotu,  06.02.2021 od 8.00-12.00  a od 13.00-18.00
 • v nedeľu,  07.02.2021 od 8.00-12.00 a od 13.00-18.00

Odberné miesto je vytvorené v kultúrnom dome.  

K testovaniu si doneste so sebou občiansky preukaz.

Obec si vyhradzuje právo zmien termínov, v závislosti od počtu dodaných testov a kapacitných možností.

Situáciu pred odberným miestom od soboty bude naživo vysielať kamera  https://rtsp.me/embed/5aKYaBNe/


Testovanie na COVID–19

Obec Štvrtok na Ostrove Vám oznamuje  termíny testovania v obci:

 • v sobotu,  30.1.2021 od 8.00-12.00  a od 13.00-18.00
 • v nedeľu,  31.1.2021 od 8.00-12.00 a od 13.00-18.00

Odberné miesto je vytvorené v kultúrnom dome.  

K testovaniu si doneste so sebou občiansky preukaz.

Obec si vyhradzuje právo zmien termínov, v závislosti od počtu dodaných testov a kapacitných možností.

Situáciu pred odberným miestom od soboty bude naživo vysielať kamera  https://rtsp.me/embed/5aKYaBNe/


Testovanie na COVID–19

Obec Štvrtok na Ostrove Vám oznamuje  termíny testovania v obci:

 • v piatok,   22.1.2021 od 10.00-12.00 a od  13.00-18.00

V piatok testujeme výlučne osoby s trvalým pobytom a registrovaným prechodným pobytom na území obce Štvrtok na Ostrove a zamestnancov právnických a fyzických osôb so sídlom vo Štvrtku na Ostrove!

 • v sobotu,  23.1.2021 od 8.00-12.00 a od 13.00-18.00
 • v nedeľu,  24.1.2021 od  8.00-12.00 a od 13.00-18.00

Odberné miesto je vytvorené v kultúrnom dome.  

K testovaniu si doneste so sebou občiansky preukaz.

Situáciu pred odberným miestom od piatka bude naživo vysielať kamera.

Obec si vyhradzuje právo zmien termínov, v závislosti od počtu dodaných testov a kapacitných možností.


Lockdown info


Daň z nehnuteľností priznanie 2021

Daň z nehnuteľností prznanie 2021


Testovanie Covid-19

COVID_19_Testovanie_2_kolo.docx

TestovanieCOVID19_oznamenie

COVID_19_Testovanie


Uznesenie vlády

Uznesenie-vlády_678_21020


Registrácia chovu ošípaných

Registrácia chovu ošípaných


Oznámenie o výrube

Oznámenie o výrube_HAMAR


Informácia o úrovni triedenia

Informácia o úrovni triedenia KO za rok 2019


Výberové konanie

Výberové konanie – Materská škola


Rozhodnutie obce

Rozhodnutie o otvorení základnej a materskej školy od 22.06.2020

Rozhodnutie o otvorení základnej školy a materských skôl v čase pandémie od 01.06.2020


Covid-19

Karanténne opatrenie ÚVZ SR_1803202

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

Doplnenie opatrenia ÚVZ SR zo dňa 15.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 15.3.2020

COVID_SK


Zrealizovaný projekt

Zlepšenie energetickej hospodárnosti verejnoprospešnej budovy obce Štvrtok na Ostrove


Oznámenie o výrube

Oznámenie o výrube_Obec Lehnice

Oznámenie o výrube_Obec Lehnice II.

Oznámenie o výrube – Kissová


Voľby do NR SR 2020

Podávanie žiadosti o voľbe poštou

Delegovanie členov OVK NRSR

Informácia pre voliča – SJ

Informácia pre voliča – rómsky jazyk


Vyvesené VZN

VZN č. 5_2019 (voľby)

VZN č. 4_2019 (miestne dane a poplatky)

VZN č. 3_2019 ( dotácia MŠ a šk. zariadenia)

VZN 2/2019


Návrhy VZN

Návrh VZN č. 2_2019


Vyhlásenie stavu nebezpečenstva požiaru

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru_ 02_07_2019


Stavebné povolenie

Stavebné povolenie_MK rekonštrukcia

Zmenadokončenejstavby_MKCintorínska

StavebnépovolenieINFINGroupRD4

StavebnépovolenieINFINGroupRD3

StavebnépovolenieINFINGroupRD2

StavebnépovolenieINFINGroupRD1


Dodatočné stavebné povolenie

INFINGroup _RDc1

INFINGroup_RDc2

INFINGroup_RDc3

INFINGroup_RDc4


Oznámenie o začatí stavebného konania

INFINGroup _RD1

INFINGroup_RD2 

INFINGroup_RD3

INFINGroup_RD4  


Výrub drevín

Rozhodnutie o výrube drevín – ŠnO

Výrub drevín_Štvrtok na Ostrove

Výrub_Lehnice1

Výrub_Lehnice2


Voľby do Európskeho parlamentu – 25.05.2019

Oznámenie – hlasovacie preukazy

Delegovanie členov OVK – EP

Informácia pre voliča – voľby EP

Tájékoztató EP

Info po rómsky – voľby EP  


Voľby prezidenta SR

Informácie pre voliča SK

Tájékoztató HU

Informácie pre voliča po rómsky

Delegovanie členov – Voľby Prezidenta SR


Zahájenie úspešného projektu


Obchodná verejná súťaž 2018

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku


Voľby do samosprávy obce 2018

Správa miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na funkciu starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov za poslancov OZ

zverejnenie- vymenovanie zapisovateľky MVK

Informácia o delegovaní a podaní KL

Zverejnenie_počtu _obyvateľov

Voľby_počet_obvodov_poslancov

Voľby_určenie_počtu_poslancov

Informácie pre voliča _Voľby do orgánov obcí_2018

Tájékoztató – választások a helyi önkormányzatba _ 2018

Informácia pre voličov_po rómsky_2018


Protokoly o skúškach vody

Studňa – Materská škola

Studňa – Obecný úrad

Studňa – Základná škola


Návrhy VZN

Návrh VZN 5/2017

Návrh VZN 6/2017

Návrh VZN 7/2017


Výberové konanie ZŠ

Výberové konanie na post riaditeľa ZŠ 2017


Kolaudačné rozhodnutie verejnou vyhláškou

Kolaudačné rozhodnutie elektrifikácia IBV 8bytov

Kolaudačné konanie – Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Oznámenie o začatí kolaudačného konania


Stavebné povolenie verejnou vyhláškou

Stavebné povolenie – Agrokredit


Vyvesené VZN

VZN 4/2017

VZN 3/2017


Vyvesené VZN

Návrh VZN č.4/2017

Návrh VZN č.3/2017


Výberové konanie

Výberové konanie MŠ Štvrtok na Ostrove


Voľby do orgánov samopsrávnych krajov 2017

Informácia pre voliča

Oznámenie o delegovaní člena


Oznámenie o začatí konania o zmene dokončenej stavby

Oznámenie o začatí konania AGROKREDIT


Oznámenie zmeny navrhovanej činnosti – zber a zhodnocovanie odpadov

Oznámenie zmeny navrhovanej činnosti – zber a zhodnocovanie odpadov


Vyvesené VZN

VZN č.2/2017

VZN č.1/2017


Výberové konanie

Výberové konanie ZŠ Štvrtok na Ostrove


Návrh záverečného účtu za rok 2016

Návrh záverečného účtu za rok 2016


Vyvesené VZN

VZN 7/2016 o poplatku za rozvoj

VZN 6/2016 o dotáciach pre MŠ, ŠJ, ŠKD

VZN 5/2016 o miestnych daniach

VZN 4-2016 o nakladaní s KO

VZN 3-2016 o dodatku k VZN 3_2009 o označovaní ulíc


Úradné hodiny cez sivatky

Úradné hodiny cez sviatky


Návrhy VZN

Návrh VZN 7/2016 – o poplatku za rozvoj

Návrh VZN 6/2016 – o dotáciach pre MŠ a ŠZ

Návrh VZN5/2016 – o miestnych daniach


Návrhy VZN

Návrh VZN4_2016 o nakladaní s KO

Návrh VZN 3_2016 o dodatku k VZN 3_2009 o označovaní ulíc

Návrh VZN1/2016 – zápis do ZŠ

Návrh VZN 2/2016- o vodení psov


Oznámenie o začatí územného konania – DS_Štvrtok na Ostrove, Škôlska ulica, NNK

Oznámenie o začatí územného konania – DS_Štvrtok na Ostrove, Škôlska ulica, NNK


Rozpočet 2016-2018

Rozpočet na roky 2016-2018


Vyvesené VZN

VZN 2/2016 – o vodení psov

VZN č. 1_2016 o určení miesta a času zápisu detí do škôl

VZN6/2015 – voľby do NRSR

VZN7/2015 – dodatok – nové názvy ulíc

VZN8/2015 – určenie školského obvodu

VZN9/2015 – dodatok – výška dotácie pre MŠ, Jedáleň MŠ, ŠJ,ŠK

VZN10/2015 – miestne dane a poplatky


Rozpočet 2016-2018

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018


Návrhy VZN

Návrh VZN6/2015 – voľby do NRSR

Návrh VZN7/2015 – dodatok – nové názvy ulíc

Návrh VZN8/2015 – určenie školského obvodu

Návrh VZN9/2015 – dodatok – výška dotácie pre MŠ, Jedáleň MŠ, ŠJ,ŠK

Návrh VZN10/2015 – miestne dane a poplatky


Voľby do NR SR 2016

Oznámenie

Informácie pre voliča


VZN č.5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku MŠ a školských zariadení

VZN č.5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku MŠ a školských zariadení


Návrh VZN č.5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Štvrtok na Ostrove

Návrh VZN 5/2015 o určení výšky dotácie pre prevádzku MŚ a školských zariadení


Výberové konanie na post riaditeľa ZŠ

Výberové konanie na post riaditeľa ZŠ


Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby


VZN č.2/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska


Obchodná verejná súťaž 2015


Návrh VZN č.2/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska


Návrh záverečného účtu obce za rok 2014


TVORBA PHSR OBCE ŠnO – 2014-2020


Výberové konanie ZŠ 1-4.ročník

ZŠ – Obec Štvrtok na Ostrove


Výberové konanie ZŠ s VJM

ZŠ s VJM – Štvrtok na Ostrove


Tvorba PHSR mikroregiónu Horný Žitný ostrov na programové obdobie 2014 – 2020

PHSR2014_2020SK

Dotazník


Voľba hlavného kontrolóra Obce Štvrtok na Ostrove

Voľba hlavného kontrolóra Obce Štvrtok na Ostrove


Verejná vyhláška – Výzva na doplnenie žiadosti a oznámenie o prerušení konania

prerušenie_trafostanica _ zo_ dňa_28_01_2015


Oznámenie verejnosti o začatí prerokovania Zmien a doplnkov ÚP

Obec Štvrtok na Ostrove
Mýtne námestie 454/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove

Číslo : 581/2014 vo Štvrtku na Ostrove, dňa29.07.2014

VEC

Oznámenie verejnosti o začatí prerokovania Zmien a doplnkov č. 3/2014 „Územného plánu obce Štvrtok na Ostrove“ verejnou vyhláškou a výzva na zaslanie vyjadrenia, resp. stanoviska.

Obec Štvrtok na Ostrove si objednala vypracovanie Zmien a doplnkov č. 3/2014 „Územného plánu obce Štvrtok na Ostrove“ vychádzajúc z ustanovenia § 30 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Obec Štvrtok na Ostrove v súlade s ust. § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto verejnosti oznamuje, že sa začalo prerokovanie Zmien a doplnkov č. 3/2014„Územného plánu obce Štvrtok na Ostrove“.

Originál dokumentácie je vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade vo Štvrtku na Ostrove v kancelárii prednostky úradu, na webovej stránke obce www.stvrtoknaostrove.sk a taktiež je k nahliadnutiu na Okresnom úrade Trnava, Odbore výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k Zmenám a doplnkom č. 3/2014 Územného plánu obce Štvrtok na Ostrove do 30 dní odo dňa oznámenia.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli obce.

S pozdravom,
Mgr. Péter Őry – starosta obce

Dokumenty