Csemadok

Tak, ako vo veľkej väčšine obcí na Južnom Slovensku, kde žijú aj občania maďarskej národnosti, Kultúrny spolok maďarských pracujúcich v Československu — z tohto názvu pochádza skratka Csemadok — bol založený na samom začiatku päťdesiatych rokov minulého storočia. Boli to roky, keď občanom maďarskej národnosti prinavrátila nová politická moc v Československu občianske práva, zároveň umožnila založiť si vlastnú organizáciu na pestovanie vlastnej kultúry a materinského jazyka. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky názov zväzu bol zmenený, preto sa volá aj naša miestna organizácia Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku — Základná organizácia Csemadoku vo Štvrtku na Ostrove.

Podľa dostupných dokumentov základná organizácia od založenia sa venovala predovšetkým pestovaniu umeleckého slova, vzhľadom k tomu, že vo Štrvtku na Ostrove sa nezachovali ľudové tradície, ani tance, ani pôvodná ľudová hudba. Aktivity boli teda zamerané na prednes poézie a prózy, na hudobno-literárne pásma, ochotnícke divadelníctvo a na organizovanie stretnutí so spisovateľmi a básnikmi. Pomocou pedagógov miestnej školy vznikol aj miešaný spevácky zbor, ktorý dlhé roky úspešne vystupoval aj v okolitých dedinách. Vedenie základnej organizácie venovala pozornosť aj vlastivednej činnosti, oragizoval pre členov Csemadoku množstvo exkurzií do rôznych regiónov bývalého Československa, ale aj do Maďarska. Náš zväz zabezpečoval aj mnohé vystúpenia profesionálneho divadla z Komárna v našej obci.

Pri vzniku a fungovaní Csemadoku zohrali významnú úlohu učitelia miestnej základnej školy, menovite Anton Jankovich, Mária Molnárová a Margita Dušeková. Podľa písomných dokumentov naša základná organizácia bola mimoriadne aktívna v kultúrnom živote Štvrtku na Ostrove v druhej polovici šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov, vtedy miestna organizácia mala až dvesto členov. V tom čase bol predsedom základnej organizácie Kálmán Balla. Predsednícky post od roku 1975 zastával Jozef Pfundtner, predsedníčkou organizácie od roku 1999 je Zsuzsanna Sill. Základná organizácia Csemadoku súčasne má sto členov.

Vedenie základnej organizácie v poslednom období venuje veľa času výchove a vzdelávaniu mladej generácie. Každý rok si pripomenieme výročie revolúcie v rokoch 1848-49, kde vystupujú s literárno-hudobným pásmom aj žiaci základnej školy, pre ktorých — v úzkej spolupráci s riaditeľstvom školy — v novembri každý rok organizujeme Mesiac materinského jazyka, počas ktorého mladí ľudia sa môžu zúčastniť literárnej, slohovej a gramatickej súťaže. Od roku 2005 naša základná organizácia prevádzkuje aj „Dom hier“ pre deti od 6 do 15 rokov, mesačne raz sa stretávajú záujemcovia, v rámci programov môžu spoznať už zabudnuté ľudové remeslá, starodávne ľudové zvyky a využívajúc nové poznatky, sami sa zdokonaľujú v zručnosti a kreativite. Na základe veľkého záujmu detí a ich rodičov, od roku 2007 zorganizujeme obdobným cieľom a programom týždenný letný tábor. Medzi mladými ľuďmi je veľký záujem aj o vlastivedné akcie, ktoré organizuje základná organizácia Csemadoku pod názvom „kočovný tábor“, v rámci ktorého naša mládež navštívila také miesta na Slovensku, ako Smolenice, Dubová, Zochova chata a Počúvadlo.