Aktuálne správy

Obecná rada

Obecné zastupiteľstvo Obce Štvrtok na Ostrove na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 26.11.2018 uznesením č. PL-UST/2018-IX rozhodlo o nezriadení obecnej rady v zmysle  § 14 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.