Pozvánka na zasadnutie

Starosta Obce Štvrtok na Ostrove
Štvrtok na Ostrove, 19. novembra 2018

POZVÁNKA

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Štvrtok na Ostrove, ktoré sa uskutoční dňa 26. novembra 2018 v pondelok o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Štvrtku na Ostrove s týmto návrhom programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie oficiálnych výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 6. Slávnostný príhovor novozvoleného starostu obce
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 10. Poverenie zástupcu starostu obce
 11. Zriadenie obecnej rady
 12. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
 13. Voľba členov do jednotlivých rád škôl z radov poslancov
 14. Prijatie uznesenia zo zasadnutia
 15. Ostatné
 16. Záver

Mgr. Őry Péter
starosta obce