Aktuálne správy

Pozvánka na zasadnutie

Starosta Obce Štvrtok na Ostrove
Štvrtok na Ostrove, 10. júna 2019

POZVÁNKA

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 5 riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Štvrtok na Ostrove, ktoré sa uskutoční 14.06.2019 v piatok o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Štvrtku na Ostrove s týmto návrhom programu:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
 5. Shválenie záverečného účtu obce za rok 2018 vrátane stanoviska hlavného kontrolóra
 6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 obchodnej spoločnosti Obecný podnik ŠnO, s.r.o.
 7. Schválenie účtovnej závierky obce za rok 2018
 8. II. úprava rozpočtu obce na rok 2019
 9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
 10. Malá slepačia farma – prerokovanie návrhu na pozemkové úpravy
 11. Návrh zmeny rozpočtu rekonštrukcie kultúrneho domu a návrh dodatku k zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby
 12. Žiadosť DHZ obce na kúpu garáže
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Mgr. Őry Péter
starosta obce