Pozvánka na zasadnutie

Starosta Obce Štvrtok na Ostrove
Štvrtok na Ostrove, 21. augusta 2023

POZVÁNKA

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2023,ktoré sa uskutoční 24.08.2023 vo štvrtok o 18.00 hod.v zasadačke suterénu Obecného úradu vo Štvrtku na Ostrove s týmto návrhom programu:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
 5. Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky obe a výročnej správy obce za rok 2022
 6. Zámery predaja časti pozemkov v zmysle §9a ods.8 bod e) zákona 138/1991 o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Hubická cesta
 7. OZ SEVER – informácia o aktuálnej situácii, stanovenie kritérií a ceny predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 8. Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru o dotáciu na Oslavu 140. výročia založenia zboru
 9. Schválenie podpisu zmlúv s víťazmi verejného obstarávania:
  1. Vypracovanie projektovej dokumentácie  pre stavebné povolenie Zníženie energetickej náročnosti jestvujúceho objektu telocvične pri Základnej škole
  2. Vypracovanie Územného plánu – urbanistickej štúdie obce Zóna Severozápadna a Urbanistickej štúdie obce Zóna Juhozápadna
  3. Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu
 10. Projekt modernizácie a rekonštrukcie jedálne pri ZŠ – projekt, verejné obstaranie na vypracovanie projektovej dokumentácie
 11. Návrh IV. zmeny rozpočtu
 12. Ostatné (WC pri detskom ihrisku Rodinka, výstavba kanalizácie v Čakanoch, výstavba závlahového systému,fotovoltaika na kultúrny dom?…)
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Mgr. Őry Péter
starosta obce