Pozvánka na zasadnutie

Starosta Obce Štvrtok na Ostrove
Štvrtok na Ostrove, 1. marca 2019

POZVÁNKA

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 2. riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva Obce Štvrtok na Ostrove, ktoré sa uskutoční 11.03.2019 v pondelok o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Štvrtku na Ostrove s týmto návrhom programu:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
 5. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaži na predaj pozemku obce
 6. Návrh VZN obce č. 1/2019 (zápis do ZŠ-Alapiskola)
 7. Správa o vyhodnotení činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018
 8. Plán vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol v roku 2019 a ustanovenie vedúcich a členov kontrolných skupín
 9. Žiadosť neziskových organizácií o dotáciu resp. o príspevok z rozpočtu obce
 10. Žiadosť Kukiovej Klaudii o bezplatné zabezpečenie kontajneru na smeti
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Mgr. Őry Péter
starosta obce