Aktuálne správy

Pozvánka na zasadnutie

Starosta Obce Štvrtok na Ostrove
Štvrtok na Ostrove, 17. júna 2020

POZVÁNKA

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 23.06.2020 v utorok o 19.00 hod. v zasadačke suterénu Obecného úradu v Štvrtku na Ostrove s týmto návrhom programu:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019
 7. II. úprava rozpočtu obce na rok 2020
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
 9. Nahlásenie nelegálnej skládky odpadu
 10. Upozornenie na situáciu vo dvore bývalého miestneho hospodárstva
 11. Rôzne
  – Kontrola Inšpektorátu práce
  – Finančná situácia obce – Základná škola, Materská škola,
  – Obytná zóna sever
 12. Diskusia
 13. Záver

Mgr. Őry Péter
starosta obce