Aktuálne správy

Červený kríž

Jedným najznámejším a najstarším medzinárodným hnutím vo svete je Červený kríž. Vznikol v Ženeve v roku 1863 ako Medzinárodný výbor pre pomoc zraneným vo vojnách, ktorý po rozšírení pôsobnosti v roku 1876 bol premenovaný na Medzinárodný Červený kríž. Hnutie má dlhé tradície aj v Strednej Európe, veď už 16. mája 1881 bol založený Spolok Červeného kríža krajov Svätej koruny, ktorý 20. januára 1882 sa stal plnoprávnym členom Medzinárodného Červeného kríža. Po prvej svetovej vojne v tradícii hnutia pokračoval Československý Červený kríž, ktorý bol založený 1. februára 1919, jeho činnosť bola pozastavená počas druhej svetovej vojny. V roku 1948 však celoštátne obnovili tradície Červeného kríža, vtedy bola založená aj Miestna skupina Červeného kríža vo Štvrtku na Ostrove, ktorá po vzniku Slovenskej republiky plnoprávne sa zapojila do činnosti Slovenského Červeného kríža, ktorý bol ustanovený na celoštátnom kongrese 8-9. mája 1993.

Organizátorkou a prvou predsedníčkou Miestnej skupiny Červeného kríža vo Štvrtku na Ostrove bola Katarína Pénzesová, predsednícky post neskôr zastával Michal Bors, po ňom nasledovala Mária Krommelová, od ktorej v roku 1978 prevzala funkciu pani Alica Szalayová, ktorá zastávala funkciu predsedníčky do roku 2013.V súčasnosti predsedom je pán Karol Lazík.

Miestna skupina Červeného kríža vo Štvrtku na Ostrove vyvíjala a vyvíja činnosť plne v súlade úlohami medzinárodného hnutia, to znamená, že organizovala a vykonávala v našej obci zdravotnícku osvetu, vyhľadávala darcov krvi, zapojila sa do zabezpečenia verejných akcií, organizovala kurzy prvej zdravotnej pomoci, a zapojila sa do ochranných prác v prípadoch živelnej pohromy. Miestna skupina Červeného kríža má 50 členov a 35 stálych darcov krvi, medzi nimi aj traja držitelia zlatého stupňa Jánskeho odznaku, menovite Štefan Hamar, Tivadar Noszek a Karol Lazík.

Činnosť miestnej skupiny organizuje a riadi výbor v ktorom okrem predsedu Karola Lazíka pracujú nasledovní členovia: Judita Podobeková (pokladníčka), Renáta Rózsaová (referentka pre darcovstvo krvi), Peter Nagy (tajomník), Mária Nagyová a Alžbeta Kissová (zdravotná a sociálna referentka), kontrolórom miestnej skupiny je Jozef Hamar.

Miestna skupina Červeného kríža vo Štvrtku na Ostrove okrem tradičnej činnosti vyvíja aj ďalšie aktivity. Pre darcov krvi zabezpečuje každý rok dvojdňový rekondičný pobyt v termálnom kúpalisku v Štúrove, v novembri každý rok organizuje stretnutie s bývalými darcami krvi. Už tradične v októbri pozýva miestna skupina Červeného kríža občanov našej obce na “Bál darcov krvi”, v rámci ktorého sú odovzdávané Jánskeho odznaky darcom krvi. Veľký ohlas má aj ďalšia akcia miestnej skupiny Červeného kríža, a to februárový fašiangový sprievod masiek, do ktorého sa zapojí v zásade každý občan našej obce. Členovia miestnej skupiny sa zapoja aj do dobročinných akcií v našej obci, pred vianočnými sviatkami navštívia samostatne žijúcich starších a zdravotne postihnutých občanov, a darčekmi prispievajú k tomu, aby sviatočné chvíle aj pre nich boli radostné.