Aktuálne správy

Poľovnícke združenie Družba

Poľovnícke združenie Družba Štvrtok na Ostrove bol založený oficiálne až v roku 1962, čo však neznamená, že v predošlých rokoch nikto sa nestaral o poľovnú zver a jej životné prostredie v katastri našej obce.

Prácu poľovníkov a vytváranie poľovných revírov určujú prísne zákony, to je dôvodom toho, že samostatná poľovnícka organizácia mohla vzniknúť v našej obci až v roku 1962. V predošlých rokoch totiž kataster našej obce bol začlenený do väčších územných celkov—poľovných revírov, pred založením vlastného združenia posledne bol centrom nášho regiónu Šamorín. V čase zakladania samostatného poľovníckeho združenia v našej obci bol jeho predsedom Michal Sill, a do novovytvoreného poľovného revíru patrilo až 2 800 hektárov pôdy a lesov. To preto, lebo do nášho revíru boli pričlenené určité časti z katastrov susedných obcí Mierovo a Čakany. K ďalšej zmene došlo v roku 1994, keď sa osamostatnili aj poľovnícke organizácie v spomínaných obciach, čím poľovný revír Poľovníckeho združenia Družba Štvrtok na Ostrove ustálil na rozlohe 1 200 hektárov pôdy a lesov. Časom došlo aj k zmenám vo vedení združenia, zakladajúceho predsedu vystriedal v roku 1972 Anton Dzihaník, v roku 1976 sa stal predsedom združenia Jozef Sill, ktorého na krátky čas v roku 1992 vystriedal opätovne Anton Dzihaník, ale ešte v tom istom roku bol zvolený do funkcie súčasný predseda, Ján Berger.

Základnou povinnosťou poľovníkov je udržať poľovnú zver v dobrej kondícií a zabezpečiť pre ňu vhodné životné prostredie. Je to úloha, ktorá vyžaduje celoročnú tvrdú prácu, veď v zimných mesiacoch týždenne minimálne raz treba rozvážať krmivá pre poľovnú zver, na jar treba vyčistiť revír od odpadov, zároveň zistiť zdravotný a fyzický stav zveri, v letných a jesenných mesiacoch zase vypestovať, resp. nakupovať krmivá pre poľovnú zver. Síce v posledných rokoch sme boli svedkami pomerne teplých zimných mesiacov, keď aj snehu bolo pramálo, poľovníci však musia zabezpečiť krmivo pre poľovnú zver tak, aby krmivo vystačilo minimálne na dva také mesiace, kedy sú silné mrazy a polia sú pod snehom. V prípade našich poľovníkov to znamená, že potrebujú vypestovať a nakúpiť ročne minimálne 250 metrických centov kukurice, 20-25 metrákov pšenice a okolo 1 500 kilogramov sušenej lucerny.

Poľovnícke združenie Družba Štvrtok na Ostrove okrem svojho poslania starostlivosti o poľovnú zver a životné prostredie sa zapája aj do kultúrno-spoločenských aktivít v obci. Tradične poľovníci organizujú silvestrovský bál, ale zapoja sa aj do súťaže vo varení guláša.

Poľovnícke združenie toho času má 10 členov a jedného kandidáta. Prácu združenie a vedenia združenie riadi predseda Ján Berger, ďalšími členmi vedenia sú: zastupujúci hospodár Ladislav Varga, pokladník Alexander Tóth a tajomník Michal Mogrovics. Revízorom združenia je Tomáš Berger.