Aktuálne správy

Dajori

Vo Šrvrku na Ostrove žije asi 350-členná rómska komunita, ktorej členovia jednotlivo sa zapájajú do činnosti rôznych občianskych združení, a všeobecne do kultúrneho a spoločenského života obce. Rómske spoločenstvo však má vlastné kultúrne a duchovné tradície, ako aj hodnotové špecifiká, ktoré sú hodné ochrany a rozvoja, preto sa ukázalo potrebné vytvoriť pre túto komunitu samostatné občianske združenie, ktoré by podchytilo a podporilo aktivitu miestneho rómskeho spoločenstva.

Iniciatívu založenia občianskeho združenia podporil aj starosta obce, Péter Őry, ale aj členovia miestneho zastupiteľského zboru. Konkrétnu organizátorskú prácu vzal do svojich rúk v lete roku 2008 poslanec miestneho zastupiteľstva, Ladislav Sipos, ktorý v zastupiteľskom zbore dlhé roky mal na starosti riešenie špecifík rómskej komunity. Stanovy združenia Ministerstvo vnútra hneď zaregistrovalo, a na základe toho už od septembra roku 2008 pracuje v našej obci Dajori občianske združenie Rómov, čo znamená, že organizácia Rómov vo Štvrtku na Ostrove pracuje pod názvom „mamička“, a ako dobrá mamička okrem ochrany a zveľaďovaní rómskych tradícií má za cieľ aj výchovu mladej generácie, ako aj riešenie niektorých sociálnych problémov rómskej komunity.

Predsedom združenia sa stal sám zakladateľ, Ladislav Sípos, za podpredsedu bol zvolený Ján Sípos, oni majú na starosti organizačné práce, ako aj sociálnu problematiku. Výchovu mladej generácie, ďalej športovú a kultúrnu činnosť koordinujú ďalší dvaja členovia vedenia združenia, menovite Ondrej Jozeniak a Silvester Sípos. Administratívne úlohy a účtovníctvo majú na starosti Július Kuki a František Németh, pokladníkom združenia je Rudolf Sípos. Podľa stanov Dajori občianske združenie má dvoch revízorov, menovite Elemíra Kukiho a Pavla Jozeniaka.

Najmladšie občianske združenie vo Štvrtku na Ostrove rýchlo si našlo svoje miesto v spoločenskom živote obce. V roku 2009 organizovalo samostatne oslavy Dňa matiek, vlastným družstvom sa zapojilo do súťaže vo varení guláša, vytvorilo vlastné žiacke futbalové mužstvo, ktoré sa zúčastnilo medzinárodného turnaja žiackych družstiev, ktoré sa uskutočnilo v našej obci, a zúčastnilo sa aj programov Dňa obce.

Vedenie združenia však má aj ďalšie plány, medzi ciele združenia patrí organizovať regionálny kultúrny festival Rómov, mienia založiť klub pre rómsku mládež, kde by prebiehali rôzne kurzy pre mladých, a ktorý by zabezpečoval informácie pre rómsku mládež ohľadne výberu povolania a o možnostiach ďalšieho vzdelávania. Chcú byť nápomocní mladým Rómom aj výstavbou sociálnych bytov. Cieľom naplniť tieto plány, vedenie združenia Dajori úzko spolupracuje s obecným úradom, sú v kontakte s ministerstvami práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. výstavby a regionálneho rozvoja, a hľadajú možnosti využívania Európskeho sociálneho fondu.