Aktuálne správy

Oddelenia OcÚ

Stavebný úrad Štvrtok na Ostrove

Ing. Ingrid Ščepková stavebnyurad@ocustvrtok.sk

Sekreteriát, evidencia obyvateľstva

Agáta Mészáros ziadosti@ocustvrtok.sk

Matrika, miestne dane a poplatky

Rita Dobosová matrika@ocustvrtok.sk

Mzdy a prersonálne

Tímea Vargová mzdy@ocustvrtok.sk

Účtáreň

Mgr. Antónia Staňová Kállay financie@ocustvrtok.sk

Hlavný kontrolór

Ing. Nora Dohoráková kontrola@ocustvrtok.sk