Aktuálne správy

Materská škola

Obecná materská škola s vyučovacím jazykom maďarským sa nachádza uprostred obce, v krásnom, tichom prostredí.

Našťastie nezápasíme s nedostatkom detí, takže škôlku prevádzkujeme s maximálnym počtom detí, rozdelených do dvoch vekových skupín.

Objekt škôlky tvoria štyri navzájom prepojené pavilóny: v dvoch z nich sú vytvorené miestnosti na hranie s osobitným vchodom, sociálnym zariadením a šatňou, v ďalšom pavilóne sú spálne. Stravovanie detí zabezpečuje vlastná kuchyňa škôlky.

Priestranný dvor okolo budovy je vybavený aj zariadením na pohybové a relaxačné aktivity detí, ako sú hojdačky, preliezačka, pieskovisko.

Za uplynulé roky sa nám podarilo neustále rozširovať vybavenie dvora hracími prvkami. Celková vybavenosť škôlky je dobrá, zodpovedá požadovaným kritériám, ale samotná budova potrebuje úplnú rekonštrukciu. Žiaľ, z finančných dôvodov toto  patrí k perspektívnym plánom.

Napriek tomu s ročnou pravidelnosťou prebiehajú menšie – väčšie  obnovy budovy, vykonáva sa údržba potrebná na bezproblémovú prevádzku materskej školy.

Počas leta s postupne zrekonštruovali šatne  skupiny menších škôlkarov a spojovacia chodba medzi pavilónmi.

V septembri  deti a ich rodičov čakalo veľké prekvapenie: v lete sme škôlku vybavili novými stolmi, stoličkami, šatníkovými skriňami a držiakmi uterákov. V rámci rozpočtu aj naďalej pokračujeme v zaobstarávaní bežného vybavenia škôlky a zveľaďovaní interiéru.

Celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú štyri učiteľky. V našej materskej škole každá pozícia je obsadená plne kvalifikovanou odbornou silou, takže personálne zabezpečenie zodpovedá požiadavkám a zákonným predpisom.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa denného poriadku. Denný poriadok prispieva k pravidelnosti denného režimu.  V rámci denného poriadku sa dostatočný časový priestor vymedzuje na stravovanie, pohybové aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu,  na aktívny a pasívny odpočinok, ako aj na iné činnosti s dôrazom na hry. Z toho vyplýva, že najviac času sa v dennom poriadku venuje práve hrám a hrovým činnostiam

Pomocou hry sa zabezpečujú činnosti podporujúce vývin dieťaťa a formovanie jeho osobnosti, preto sa učiteľky postarajú o ničím nerušenú atmosféru a vhodný priestor, zaobstarajú si aj  vhodné, kvalitné a estetické hračky.

Pohybové cvičenia a hry patria k vopred plánovaným aktivitám denného poriadku. Prispievajú k rozvíjaniu motoriky a harmonického pohybu dieťaťa. Dvor a interiér materskej školy sú ideálnym miestom pre rôzne pohybové aktivity. Zariadenia na pohybové a relaxačné aktivity majú deti k dispozícii  v obidvoch vekových skupinách, využívajú ich v rôznych častiach dňa. Tieto zariadenia si skupiny medzi sebou vymieňajú, aby sa pre deti zabezpečovali čo najvhodnejšie a najpestrejšie pohybové aktivity.

Dvor škôlky poskytuje dostatočný priestor na chytačku, organizáciu pohybových súťaží. Preliezačky, hojdačky, basketbalový kôš a iné, na dvore sa nachádzajúce zariadenia prispievajú k zabezpečovaniu mnohostrannej pohybovej aktivity. Okrem hier a pohybu všestranne rozvíjame a obohacujeme osobnosť dieťaťa aj vďaka rôznym edukačným činnostiam.

Výchovno-vyučovacia činnosť v MŠ je organizovaná na základe školského výchovného  programu „Smiať sa, objavovať a čudovať sa“, ktorý vychádza z cieľov štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0.  Tento náš program sa opiera o ročné obdobia a významné sviatky.

Báseň – rozprávka, spev – hudba, hry so spevom, kreslenie, ručná práca, spoznávanie životného prostredia, vytváranie matematických zručností, pracovné činnosti zodpovedajúce škôlkarskému veku, učenie sa  – to všetko je v školskom výchovnom programe popretkávané hrou. V prípade záujmu od 4rokov dieťaťa zabezpečujeme aj vyučovanie anglického jazyka, a to s anglickým lektorom.

Oboznamovanie sa so slovenským jazykom je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života škôlkarov. Aby nacvičovanie bolo čo najzábavnejšie a najpestrejšie, využívajú sa ukážky zo slovenskej literatúry pre deti, hudobné a ľudové detské hry, riekanky, situačné hry.

Keďže čoraz viac slovenských detí navštevuje obecnú materskú školu, okrem maďarského jazyka  sa používa aj slovenský, a to hlavne v komunikačných situáciách, založených na napodobňovaní. Tak sa deti navzájom oboznamujú s materinským jazykom priateľa. Počas celého roku sa snažíme vytvoriť bohatú ponuku najrôznejších programov, ktorými sa dopĺňa výchovno-vzdelávací proces.

Pri príležitosti významných dní sa pripravujú programy, vystúpenia, vďaka ktorým majú rodičia možnosť presvedčiť sa o tom, čo všetko si ich deti v škôlke osvojili.

Invalid Displayed Gallery