Aktuálne správy

Cenník

Papier a lepenka bez popl.
Sklo bez popl.
Biologicky rozložiteľný odpad bez popl.
Šatstvo bez popl.
Textílie bez popl.
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť bez popl.
Batéria a akumulátory bez popl.
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia bez popl.
Drevo bez popl.
Plasty bez popl.
Kovy bez popl.
Jedlé tuky a oleje bez popl.
Drobný stavebný odpad 1kg / 0,080 Euro

Objemný odpad Patria sem napríklad:  nábytky, dvere,  skrine, postele a podobne. ZD preberá výlučne rozobratý objemový odpad, ktorý je zbavený kovových, sklenených atď. častí.- max. 500kg/domácnosť/rok     1kg/0,13 €

Komunálny odpad (v odôvodnených prípadoch, vo vreciach po 120l ) – 1 vrece/120l: 8,00 €