Aktuálne správy

Cenník

Papier a lepenka bez popl.
Sklo bez popl.
Biologicky rozložiteľný odpad bez popl.
Šatstvo bez popl.
Textílie bez popl.
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť bez popl.
Batéria a akumuláry bez popl.
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia bez popl.
Drevo bez popl.
Plasty bez popl.
Kovy bez popl.
Jedlé tuky a oleje bez popl.
Drobný stavebný odpad 1 m3 / 20,– Euro