Aktuális hírek

Dajori

Csallóközcsütörtökben mintegy 350 tagú romaközösség él, s bár egyénenként mindenki bekapcsolódhat a faluban működő civil szerevezetek munkájába és a község társadalmi életébe, a közösségnek vannak sajátos jellegzetességei, kultúrája, hagyománya, s persze gondjai-bajai is, ami indokolttá tette, hogy olyan civil szervezet alakuljon, amely a sajátosságokból kiindulva fogja össze a romaközösség aktivitását.

A kezdeményezést az új polgármester, Őry Péter és a helyi önkormányzat is támogatta, a roma kérdésekkel rendszeresen foglalkozó helyi képviselő, Sípos László ennek alapján kezdte meg előkészítő munkáját 2008 nyarán, az alapszabály- tervezet elkészülése és elfogadása után szeptemberben már hivatalosan is megalakult a Dajori Roma Polgári Társulás, vagyis az “édesanya” nevet kapta a szervezet, amelynek a kulturális hagyományok ápolása, az ifjúságnevelés mellett szociális jellegű céljai is vannak.

A szervezet elnöke Sípos László, alelnöke Sípos János, ők ketten felügyelik a szerevezési és szociális feladatokat. Az ifjúságnevelés, valamint a sport és a kultúra területét két további vezetőségi tag szervezi és koordinálja, nevezetesen Jozeniak András és Sípos Szilveszter. Az adminisztrációs és könyvelési feladatokat Kuki Gyula és Németh Ferenc kapta feladatul, a pénztárosi munkát Sípos Rudolf végzi. A Dajori alapszabályának megfelelően a polgári társulás munkáját két ellenőr is felügyeli, éspedig Kuki Elemér és Jozaniak Pál.

Csallóközcsütörtök legfiatalabb polgári társulása gyorsan beilleszkedett a falu társadalmi életébe, 2009-ben Anyák-napi kulturális műsort szervezett, önálló csapattal bekapcsolódott a gulyásfőző-versenybe, a Falu-napi rendezvénysorozatba, és focicsapatot is szervezett a diákcsapatok nemzetközi tornájára.

A vezetőség céljai azonban ennél sokkal gazdagabbak. Szándékukban áll egy regionális romafesztivál megszervezése, továbbá roma ifjúsági klubot szeretnének kialakítani, amely hátteret adna arra is, hogy a fiataloknak tanfolyamokat szervezzenek és pályaválasztási tanácsokkal lássák el őket. Távlati céljaik között szerepel ezen túl szociális lakások építése is a roma fiatalok számára és bevonásukkal. A vezetőség ezen célok elérése érdekében szoros együttműködésre törekszik a polgármesteri hivatallal, illetve kapcsolatokat építenek a szociális és munkaügyi, illetve a régiófejlesztési és építésügyi minisztériummal, valamint az Európai Szociális Alappal, mert a romák helyzetének javítása érdekében ki akarják használni az Európai Unió pénzügyi alapjainak a támogatását is.