OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Obec Štvrtok na Ostrove vyhlasuje OVS  na prenájom poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely.  Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti – orná pôda vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Dunajskej Strede vo vlastníctva obce Štvrtok na Ostrove vo výmere 36,83825 ha.

Lehota na predkladanie návrhov je  stanovená do 31.05.2022, do 12,00 hodín. 

Súťažné podmienky sú zverejnené na webovej stránke obce v kapitole „Úradná tabuľa”_”Nakladanie s majetkom obce”.

comments powered by Disqus