Obecná rada

Obecné zastupiteľstvo Obce Štvrtok na Ostrove na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 5.12.2014 uznesením č. PL-Ust/2014-IX rozhodlo o nezriadení obecnej rady v zmysle  § 14 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.